Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

309.856 bezoekers 55 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

13-2-2018

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd incafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een wachtlijst van boten.

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Paul Verdegem 0031651697524 of J.Breugelmans (0032) (0)496284921


Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter J.Breugelmans tel. 003215645624 of 0032496284921

secretaris.P.v.d. Broeke 0031 117301642

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


maatregelen zeebaars

Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, worden in 2018 zowel de beroeps- als sportvisserij strenger gereguleerd. Daarbij geldt voor sportvissers het hele jaar een terugzetverplichting. Dat hebben de EU-Visserijministers eerder deze week besloten in Brussel.

Na twee dagen stevig onderhandelen met de Europese ministerraad – waarbij ook onze minister Carola Schouten van het ministerie van LNV aanwezig was – liet Karmenu Vella, Europees Commissaris Visserij, weten dat de genomen maatregelen de zeebaarsvangsten moeten terugbrengen van de huidige 2.230 ton naar 950 ton. Dit is volgens Vella nodig omdat het zeebaarsbestand zich in een ‘zeer, zeer kritieke toestand’ bevindt en eerder genomen maatregelen slechts tot een reductie van 17% visserijsterfte hebben geleid in plaats van de gewenste 50%. Daarom zijn voor 2018 de volgende maatregelen genomen voor de beroeps- en sportvisserij in de Zuidelijke Noordzee, Het Kanaal, de Ierse zee en de Keltische Zee:

• Trawlervisserij: bijvangstpercentage mag hoogstens 1% van de totale vangst bedragen met een limiet van max. 100 kg per maand (was 3% en 400 kg per maand);
• Ringzegenvisserij: bijvangstpercentage mag hoogstens 1% van de totale vangst bedragen met een limiet van max. 180 kg per maand (was 3% en 400 kg per maand);
• Handlijnvissers: 5.000 kg per boot per jaar en gesloten tijd in februari en maart (was 10.000 kg per boot per jaar in 2017);
• Staand wantvissers: 1.200 kg per boot per jaar en gesloten tijd in februari en maart (was 250 kg per boot per maand in 2017);
• Sportvisserij: terugzetverplichting voor heel 2018, dus alleen catch & release vissen (was gesloten tijd in de eerste helft van 2017, daarna een baglimit van 1 vis per dag).

Deur op een kier

“Het eerder door de Europese Commissie voorgestelde verbod op de recreatieve zeebaarsvisserij in de eerste helft van 2018 is – mede dankzij inzet van de European Anglers Alliance (EAA) en andere nationale sportvisserijorganisaties – gelukkig van de baan”, zegt EAA-president Fred Bloot. Volgens Bloot bestaat ook de kans dat de mogelijkheden voor de sportvisser in de loop van 2018 nog worden verruimd. “In maart voert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) een herberekening uit over de impact van de sportvisserij op de zeebaars. Op basis daarvan wordt het voor de sportvisser in de rest van het jaar wellicht toch nog mogelijk om in beperkte mate vis mee te nemen voor eigen consumptie.”

Liggeld/contributie

De datum 1 maart komt snel dichterbij dat uw contributie/liggeldnota betaald moet zijn . Heeft U dit nog niet gedaan doe het dan zo vlug mogelijk. Wilt u het lidmaatschap be eindigen laat het dan ook weten aub.

het bestuur

Eindstand clubkampioenschap boten 2017

Eindstand clubkampioenschap 2017

Gevist 3 wedstrijden. In aanmerking genomen 2 beste wedstrijden.

Dreamer                  5    punten
Genesis                   5.8    ,,
Jeti                           6.8    ,,
Mango                      8       ,,
Yves III                     8       ,,
Jumelle                    13     ,,
Jordy                       15     ,,
Portunes                  22     ,,
De mooie meid      23     ,,
Kaje                       24     ,,

Van de nieuwe voorzitter

Toen ik na de ledenvergadering jongstleden naar huis reed toch 90 min rijden had ik de tijd om na te denken na een toch wel tumultrijke vergadering en ja het eerste wat in mij opkwam was wat zal men er in Zemst van zeggen .Zoals u denkelijk weet was ik 35 jaar sportbestuurder en voorzitter van EZV in Zemst en dat was gestopt omdat ik een stap opzij wou zeten en de jonge generatie aan het roer te laten dat is dan ook goed gelukt .Helaas bleek dat bij de Honte niet het geval . de vereniging zat in een storm en het was geen kleintje . De post van secretaris werd dan ook door Peter ingevuld zoo dat ook de rest van van het bestuur opgelucht adem haalde want zeg nu zelf de Honte weg dat kon niet maar je kan niet van iemand verwachten dat men verder doet als het plezier er niet meer is

(geld niet voor u Leo nu nog niet) maar dat ik dan de voorzitter zou zijn daar was dat ritje van 90 min een beetje te kort voor .Nu echter na een bestuursvergadering later en na het bekijken en bespreken van de taken zal het wel loslopen met de Honte ik heb er zelfs tuk in gekregen en ben er fier op maar de tijd zal het uitwijzen .

Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn om iemand als Rob te vervangen maar ik weet zeker dat hij een oog zal toezien en nog met raad en daad indien nodig zal bijstaan na 35 jaar lief en leed van de Honte dat hang je niet als een jas in de  kast dat zit in je vel en voor mijn part en zou zijn er velen mag je daar terecht fier op zijn. Oud voorzitter Merrelaar ik hoop u dan ook nog regelmatig op de haven te ontmoeten ook bij de wetstrijden die u in een ontspannende sfeer zal kunnen beleven .Nu alleen nog prijs vissen

Rob bedankt voor al het werk in al die jaren en ik beloof met de rest van het bestuur zorg te dragen voor de Honte

Ik wens ook al de leden een fijn en veilig visjaar in 2018 en op de wedstrijden een sportieve maar goede strijden dat de beste moge  winnen ( ik geloof dat ik dat ben)   

Jos Breugelmans

wedstrijden 2018

Wedstrijden seizoen 2018

13 januari    Nieuwjaarsreceptie   aanvang 15.00 uur clublokaal.
10 maart      Vleeswedstrijd   ( altijd inschrijven)
24 maart       2e clubwedstrijd
14 april         reservedatum voor 2e clubwedstrijd
21 april         3e wedstrijd
12 mei           reserve 3e wedstrijd
 2 juni            algemene reservedatum
 1 sept          4e wedstrijd
15 sept          reserve 4e wedstrijd
 6 okt.           5e wedstrijd
20 okt.          reserve 5e wedstrijd
10 nov.         Algemene reservedatum
23 nov.         Ledenvergadering
15 dec.         Kerstwedstrijd.
12 jan.2019  Nieuwjaarsreceptie
Inschrijvingen voor de wedstrijden is van 07.30 tot 08.00 uur in het clublokaal.
Wedstrijden vangen aan om 9.00. Einde 15.00 uur. Weging tot 16.00 uur

Algemene ledenvergadering 1-12-2017

Bijna 60 leden waren aanwezig op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in ons clubhuis De Platte Knoop.

De voorzitter opende de vergadering een heette een ieder welkom. Alvorens de vergadering voort te zetten vroeg hij enkele ogenblikken stilte ter nagedachtenis aan ons lid en oud bestuurslid J,v.d.Sande welke afgelopen najaar plotseling overleed. We verliezen een trouw lid 

Na de ingekomen stukken en notulen van de vorige vergadering, welke goedgekeurd werden, was het tijd voor het financiele plaatje. De kascontrole commissie deed verslag. De boekhouding was prima in orde bevonden door hen. De penningmeester gaf uitleg omtrent de cijfers die vermeld waren op het financieel overzicht. Er was een achteruitgang van het kapitaal maar dit was verzoorzaakt door de kosten van de feestavond afgelopen voorjaar.
Na de pauze kwamen de bestuursverkiezingen aan de beurt. Hiervoor afgaand gaf de voorzitter een uitleg waarom het bestuur afgelopen jaar aan dhr.Wijffels had gevraagd om af tetreden. Hierover werden natuurlijk enkele vragen gesteld maar het bestuur was en is nog steeds van mening dat zij een juiste beslissing hebben genomen.
Aftreden en niet herkiesbaar was de voorzitter Rob Merrelaar. Dhr. Jos Breugelmans stelde zich hiervoor kandidaat en werd met algehele stemmen aangenomen. Dhr.Bart Goethals had kennis gegeven dat hij met zijn bestuursfunctie wilde stoppen. Voorzitter bedankte Bart voor het vele werk. Dhr. Peter van de Broeke werd in het bestuur gekozen en zal daan functioneren als secretaris. Rob Merrelaar en Bart Goethals hebben toegezegd beide nieuwe bestuursleden in te werken.
Bij het punt bestuursvoorstellen werd aangenomen dat de contributie en liggelden niet verhoogd werden. 
De rondvraag werd door een aantal personen gebruikt om enkele zaken te vragen aan het bestuur. 
Dhr.Duijsserinck zou graag zien dat er meer hulp gevraagd wordt door het bestuur met werkzaamheden op de haven. Dhr.Carels stelde een vraag omtrent het meevissen tijdens een wedstrijd met een boot uit de jachthaven. (Hierover zal U nader geinformeerd worden,) Dhr.Baas stelde een vraag over het toewijzingsbeleid inzake ligplaatsen. Volgens hem gaat dat over te veel personen. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.
Niets verder aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng.

 

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog