Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

307.642 bezoekers 55 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

9/12/ 2017

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd incafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een wachtlijst van boten.

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Rob Merrelaar  +31627420518


Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter R.Merrelaar 0117-383127/ 06-27420518 Rob Merrelaar

secretaris.B.Goethals 06-12229392 Bart Goethals

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


Kerstwedstrijd 9/12

Zoals eerder was medegedeeld ging de kerstwedstrijd jammer genoeg niet door vanwege het weer. Gelukkig waren er toch heel wat leden naar Breskens gekomen om in te schrijven.  Het bestuur was redelijk tevreden met de inschrijvingen ( 76 leden) zodat de penningmeester tevreden was. Het hadden er ook nog wat meer kunnen zijn maar ja dat moet ieder lid voor zich zelf weten. De kippen en kalkoenen worden ingekocht en moeten dus de deur uit. Dit is dan ook via verloting gedaan. Proficiat aan de kalkoenwinnaars. De overige inschrijvers ontvingen allemaal een kakelverse kip. 
Na "de prijsuitreiking" was er nog een grote verloting met veel kippen. kerststollen , tulbanden en waardebonnen. Dit allemaal verzorgd door de penningmeester. Compliment Leo.

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 13 januari . Er is dan een Nieuwjaarsreceptie en de bekendmaking van de clubkampioen. Verder natuurlijk ook weer de verloting onder de deelnemers aan de wedstrijden van mooie en leuke prijzen.

We wensen u allen zeer prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2018.

 

kerstwedstrijd zaterdag 9 december

Het bestuur heeft medegezien de weersvooruitzichten voor a.s. zaterdag de kerstwedstrijd niet door te laten gaan. De weersvooruitzichten verwachten redelijk veel wind uit west tot noordwest en koud weer met sneeuw en hagelkbuien. Niet direct weer om op het water te zijn voor je plezier. 
Omdat het ditmaal gaat om de kippen en kalkoenen en andere mooie en smakelijke prijzen hopen wij dat toch veel leden de moeite nemen om in te schrijven. De hoofdprijzen worden dan verloot onder de inschrijvers. 
Het inschrijven zal plaats vinden in ons clublokaal De Platte Knoop vanaf 9.00 tot 10.00 uur. De prijsuitreiking en verloting zullen voor 12.00 uur afgewerkt zijn.
We hopen dat u onze penningmeester niet in de steek laat en dat u inschrijft.
Het bestuur.

 

Algemene ledenvergadering 1-12-2017

Bijna 60 leden waren aanwezig op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in ons clubhuis De Platte Knoop.

De voorzitter opende de vergadering een heette een ieder welkom. Alvorens de vergadering voort te zetten vroeg hij enkele ogenblikken stilte ter nagedachtenis aan ons lid en oud bestuurslid J,v.d.Sande welke afgelopen najaar plotseling overleed. We verliezen een trouw lid 

Na de ingekomen stukken en notulen van de vorige vergadering, welke goedgekeurd werden, was het tijd voor het financiele plaatje. De kascontrole commissie deed verslag. De boekhouding was prima in orde bevonden door hen. De penningmeester gaf uitleg omtrent de cijfers die vermeld waren op het financieel overzicht. Er was een achteruitgang van het kapitaal maar dit was verzoorzaakt door de kosten van de feestavond afgelopen voorjaar.
Na de pauze kwamen de bestuursverkiezingen aan de beurt. Hiervoor afgaand gaf de voorzitter een uitleg waarom het bestuur afgelopen jaar aan dhr.Wijffels had gevraagd om af tetreden. Hierover werden natuurlijk enkele vragen gesteld maar het bestuur was en is nog steeds van mening dat zij een juiste beslissing hebben genomen.
Aftreden en niet herkiesbaar was de voorzitter Rob Merrelaar. Dhr. Jos Breugelmans stelde zich hiervoor kandidaat en werd met algehele stemmen aangenomen. Dhr.Bart Goethals had kennis gegeven dat hij met zijn bestuursfunctie wilde stoppen. Voorzitter bedankte Bart voor het vele werk. Dhr. Peter van de Broeke werd in het bestuur gekozen en zal daan functioneren als secretaris. Rob Merrelaar en Bart Goethals hebben toegezegd beide nieuwe bestuursleden in te werken.
Bij het punt bestuursvoorstellen werd aangenomen dat de contributie en liggelden niet verhoogd werden. 
De rondvraag werd door een aantal personen gebruikt om enkele zaken te vragen aan het bestuur. 
Dhr.Duijsserinck zou graag zien dat er meer hulp gevraagd wordt door het bestuur met werkzaamheden op de haven. Dhr.Carels stelde een vraag omtrent het meevissen tijdens een wedstrijd met een boot uit de jachthaven. (Hierover zal U nader geinformeerd worden,) Dhr.Baas stelde een vraag over het toewijzingsbeleid inzake ligplaatsen. Volgens hem gaat dat over te veel personen. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.
Niets verder aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng.

 

Haven

Voor aanvang van de Nieuwjaarsreceptie hebben de bestuursleden nog even de koppen bij elkaar gestoken om e.e.a. door te spreken. Er is natuurlijk wel wat gebeurt de laatste tijd maar we moeten als vereniging verder en daar zullen de bestuursleden samen met de leden de schouders onder moeten zetten. 
Afgesproken is dat we voorlopig nog niemand aanstellen als vaste havenmeester. Wel hebben we taken die hiervoor in aanmerking komen toebedeeld aan 3 personen. nl. Michel Neuwald en Jack den Dekker. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt. tel. 0031627420528 Vragen en andere zaken omtrent de haven kunt u dus aan deze personen kwijt.
De door het hoge water beschadigde buizen op de steigers zullen z.s.m. worden hersteld.

 

 

Bestuur

Wegens onoplosbare problemen hebben de bestuursleden aan bestuurslid/havenmeester Walter Wijffels gevraagd om zijn functie  als havenmeester en bestuurslid met onmiddelijke ingang te be-eindigen. 
Walther heeft  het gevraagde aanvaard en legt zijn functie neer. Wij betreuren dat wij als bestuur deze maatregel hebben moeten nemen maar er was geen andere mogelijkheid. De overige bestuursleden wilden niet verder met hem. Wel willen we Walter bedanken voor het vele goede en vele werk dat hij voor onze vereniging heeft verricht. 
Gezamenlijk zullen de andere bestuursleden de functie van havenmeester overnemen.

 

Jaaragenda 2017

Wedstrijden 2017 De Honte

Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017 Aanvang 15.30 uur

-1ste wedstrijd;vleeswedstrijd 18 maart.

-2de wedstrijd;15 april                reserve 22 april

-3de wedstrijd;13 mei                 reserve 20 mei

Algemene reserve;-17 juni

Tongenwedstrijd ;-1juli  de honte

Tongenwedstrijd ;2 juli noordzeevisssers ,2daagse klassement,leden van de honte mogen met eigen boot varen.

-4de wedstrijd;23 september    reserve 7 oktober

-5de wedstrijd;11 november     reserve 18 november

Algemene reserve;-25 november

-6de wedstrijd;Kerstwedstrijd 9 december

Alle clubactiviteiten vinden vanaf 1-1-2017 Plaats in ons nieuw clublokaal De Platte Knoop te Breskens.

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

Jaarvergadering 12 nov.2016

Bijna 70 leden waren vertegenwoordigd op deze vergadering. Na de opening door de voorzitter werden in redelijk tempo de agendastukken afgewerkt. Bij de binnengekomen brieven of mails was ook een mail van een van de leden welke nogmaals naar voren haalde dat de onfortuinlijke geval afgelopen zaterdag op de steigers mede te wijten was aan de gladde toestand van de steigers op sommige plaatsen. Ieder jaar worden de booteigenaren er aan herinnerd om de steiger achter hun boot schoontemaken. Mensen doe dit dan ook!!!!!! Er is een hogedrukreiniger van de club beschikbaar hiervoor. Maar ook eens goed schrobben  doet wonderen. Het financieele gedeelte kon worden afgesloten met dank aan de penningmeester. Na de pauze stond de bestuursverkiezing op de agenda. P.de Bock en R.v.d. Voorde hadden te kennen gegeven dat zij wilden stoppen met het bestuur. Voorzitter bedankte hun voor het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. De andere aftredende bestuursleden werden herkozen. Toegetreden tot het bestuur is Serge Klomp.
Bij de bestuursvoorstellen werd afgsproken dat de contributie en liggelden  gelijk bleven. De uitbaters van het Vissershuis hebben ons te kennen gegeven nu per 1-1-2017 te willen stoppen met het Vissershuis als clublokaal voor De Honte. Zij gaan zich verder toeleggen op het restauranr gebeuren. Wij willen hun namens de vereniging bedanken voor al de jaren dat wij bij hun als gast mochten zijn. M.i.v. 2017 zal cafe De Platte Knoop ons clublokaal zijn. Bij de rondvraag is afgesproken dat de maat van de schar 23 cm moet zijn bij de wedstrijden.

omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog