"Boven bij Christus"

Communities

ZeelandNet

"Boven bij Christus"

Welkom op de community in Jezus Naam.

148.748 bezoekers 32 leden Log in

GASTENBOEK.

GASTENBOEK
Heeft de community *Boven bij Christus*  u en jou aangesproken?
Schrijf er iets over in het Gastenboek a.u.b.
Hartelijk dank voor de medewerking. 
Auke Jan Hofman.

ONVERWACHTE GESCHENKEN VAN GOD.

ONVERWACHTE GESCHENKEN VAN GOD.

EEN HEEL MOOIE GEDICHTENBUNDEL.
De schrijver, Auke Jan Hofman, heeft deze mooie gedichtenbundel laten drukken en uitgeven.

De titel is: "ONVERWACHTE GESCHENKEN VAN GOD".
ISBN: nummer 978-94-6008-052-4

Het zijn gedichten, die weergeven zijn relatie in het leven met de Here God en Jezus Christus. 
Als u er belangstelling voor hebt, dan kunt u het overal bestellen of rechtstreeks via de uitgever: 
KIRJA BOEK, HANEBALK 2, 1718 EG HOOGWOUD.
Telf: 0226-314119 of www.kirjaboek.nl 

Van de schrijver:
De schrijver van deze gedichtenbundel, Auke Jan Hofman, is in 1939 geboren te Surabaja in het voormalige

"Nederlands-Indië", wat nu Indonesia wordt genoemd. In Nederland liet hij zich als volwassene op 16 januari 1972 dopen door onderdompeling in water. Op 25 december 1972 werd hij door de Heer Jezus Christus gedoopt in de Heilige Geest en sprak hij in nieuwe tongen (vreemde talen), zoals Gods Geest het hem ingaf om uit te spreken.
Zijn belofte aan de Heer is nog steeds: "Gebruikt U mij maar,  zoals U het hebben wilt". Op veel manieren heeft de Heer hem gebruikt voor geestelijke opbouw en liefdevolle vermaningen voor de gelovigen in het algemeen in Jezus Christus Naam. De auteur heeft in het dagelijkse leven en in het geestelijke leven veel meegemaakt. Ondanks deze ervaringen die er zijn geweest, heeft Auke Jan Hofman de wonderbaarlijke aanwezigheid van Gods Zoon in zijn leven steeds weer mogen meemaken in woorden en daden. Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met een profetische bediening in Delft. Tijdens die profetische bediening ontving hij een onverwacht geschenk van de Heer en dat was gedichten maken. In het leven van alle dag kwamen die gedichten heel onverwachts in zijn gedachten naar boven borrelen. Op die manier is de gedichtenbundel heel spontaan ontstaan. Zelf heeft hij er veel vreugde en zegen van mogen ervaren. Die vreugdevolle zegen wil hij niet alleen voor zichzelf houden, maar hij wil het graag met andere mensen delen, die er ook voor open willen staan. De schrijver is God dankbaar, dat hij deze gedichten in boekvorm mag laten verschijnen en wens u Gods liefde en zegen toe in Jezus Christus Naam.

Poll

Wat vindt u van de geplaatste artikelen?

BESTEMD VOOR IEDEREEN DIE HET SERIEUS MEENT.

BEDENK ALTIJD DAT...

Bij alles wat je doet of nalaat te doen,
bij al je gesprekken en gedachten,
ook al denk je: "Niemand ziet mij",
God de altijd aanwezige,
onzichtbare stille Getuige is !!!

Je liefhebbende Papa en broeder.

Nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten geplaatst.

OP WEG NAAR HET KONINKRIJK GODS.

EEN PRACHTIG MOOI DAGBOEK.

De schrijver, Auke Jan Hofman, heeft dit prachtige mooie dagboek laten drukken en uitgeven.

De titel is: "OP WEG NAAR HET KONINKRIJK GODS".
ISBN: nummer 978-94-6008-129-3

Dit dagboek heeft een positieve geestelijke inhoud.
Het zal uw innerlijk leven opbouwen en verrijken op een nuchtere, waakzame manier.

Als u er belangstelling voor heeft, dan u kunt u dit boek overal bestellen of via de uitgever:
KIRJA BOEK, HANEBALK 2, 1718 EG HOOGWOUD.
TELF: 0226-314.119 of www.kirjaboek.nl

Van de schrijver.
Opnieuw heeft de schrijver Auke Jan Hofman een boek uitgegeven van positieve geestelijke inhoud. Het is een dagboek met de titel: "Op weg naar het Koninkrijk Gods". De auteur wil de innerlijke geestelijke opbouw van de lezers bevorderen door hen gewoon geestelijk nuchter en geestelijk waakzaam te laten zijn volgens de principes van Gods genade. De belofte van de auteur aan God is nog altijd: "Gebruikt U mij maar, zoals U het hebben wilt".

Dit dagboek is ook met samenwerking met Gods Geest biddende tot stand gekomen. De zegen hiervan wil de schrijver van dit dagboek heel graag met de lezers delen. Degenen die er voor open willen staan om het in hun hart en leven op te nemen, zullen het in hun innerlijk leven ook gaan ervaren, dat God persoonlijk om hen geeft en van hen houdt. De auteur hoopt van harte dat u ingaat op de roepstem van Jezus Christus, Gods Zoon. De schrijver Auke Jan Hofman is God dankbaar dat hij dit dagboek in boekvorm mag laten drukkeen en laten verschijnen en hij wenst alle lezers Gods liefde en zegen toe in Jezus' Naam.

GA NOOIT WEG ZONDER.....

GA NOOIT WEG ZONDER.......

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

Toon Hermans.

STAP VOOR STAP VERDER OMHOOG.

"STAP VOOR STAP VERDER OMHOOG"

Weer een prachtig mooi boek met een positieve geestelijke inhoud.
Dit is een mooi en leerzaam boek over de Bijbelse fundamentele onderdelen van het Christelijk geloof,
zoals die in het Woord van God staan vermeld in het Bijbelboek
Hebreeën 6 : 1 - 3.

De schrijver heeft in de loop van de tijd gemerkt, dat vele christenen niet weten, dat deze fundamentele onderwerpen in de Bijbel staan.

Naar aanleiding van deze ontdekking heeft de schrijver aan de Heer gevraagd of Hij de auteur wil helpen met inzicht en wijsheid door de Heilige Geest geleid, om de juiste woorden op te schrijven, zodat de persoon die dit boek wil gaan lezen er innerlijk door wordt opgebouwd in woord en daad in Jezus Christus almachtige Naam.

De schrijver is God dankbaar, dat hij deze fundamentele waarheden van het Woord van God in boekvorm mag laten uitgeven.

De raad die de Bijbel u geeft voor uw geestelijk leven is:
"Een ieder nu, die deze Mijn Woorden HOORT EN DOET, zal gelijken op een verstandig persoon, die zijn huis bouwde op de Rots"
(Mattheüs 7 :24).

De auteur wenst degene, die dit boek wil gaan lezen, geestelijke volharding in woord en daad met Gods liefdevolle genade en zegen toe.

U kunt dit boek bestellen bij:
KIRJABOEK,
HANEBALK 2,
1718 EG HOOGWOUD.
tel: 0226 - 314119.
www. Kirjaboek.nl
émail: Info@kirjaboek.nl

De Schrijver:  Auke Jan Hofman.

"
Omhoog